Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

1 PO 1126 1-Mirembajtje e Rezervuari

 

01.09.2020 Sektori i Bujqesise jo jo Po Ne shqyrtim
2 Po 1162 Memremetim Pallati 10.09.220 Urbanistikes Po Po Ne shqyrtim
3 Po 1194 Verifikim Rruge 14.09.2020 Urbanistikes Po Po Zgjidhur
4 Po 1208 Bllokim Rruge 15.09.2020 Urbanistikes Po Po Jo Nuk eshte kompetence e Bashkise
5 Po 1220 Emertese rruge 16.09.2020 Njesia Luftinje Luftinje Po Po Ne shqyrtim
6 Po 1227 Kerkese per ndihme financiare 21.09.2020 Sektorit te finances Po Po Ne shqyrtim
7 Po 288 Per dheni titull qytetar- nderi 17.02.2021 Arsim kultura Po Po Zgjidhur
8 Po 492 Ndihme financiare 29.03.2021 Sektorit te Finances Po Po Zgjidhur
9 Po 731 Propozim Qytetar Nderi 19.05.2021 Arsim Kultura Po Po Zgjidhur

 

10
11
12
13
14
15
16
17

AlbaniaUSA