NR
ANKESE
KERKESE
VEREJTJE
KODI I REGJISTRIMIT
CESHTJA
DATA E REGJISTRIMIT NE PROTOKOLLIN E BASHKISE
ORGANI/DREJTORIA APO SEKTORI QE I ESHTE DERGUAR ANKESA/KERKESA/ NR PROT. I BRENDSHM
DERGIMI PER MENDIM NE KOMISIONIN PER KATES / NR PROT. I BRENDSHEM
KALUAR NE KESHILL PER SHQYRTIM/ DATA
MBESHTETUR NGA KESHILLI (PO/JO)
ZBATUAR NGA EKZEKUTIVI
PERGJIGJA
1
K1
1126
Mirembajtje e Rezervuari
01.09.2020
Sektori i Bujqesise
Jo
Jo
Po
Po
Kthim pergjigje nga Sektori I Bujqesise
2
K2
1162
Memremetim Pallati
10.09.220
Urbanistikes
Po
Po
Kthim pergjigje nga Sektori I Urbanistikes
3
K3
1194
Verifikim Rruge
14.09.2020
Urbanistikes
Po
Po
Nuk eshte kompetence e Keshillit Bashkiak. Referuar ne Drejtorine perkatese.
4
A1
1208
Bllokim Rruge
15.09.2020
Urbanistikes
Po
Po
Nuk eshte kompetence e Keshillit Bashkiak. Referuar ne Drejtorine perkatese.
5
K4
1220
Emertese rruge
16.09.2020
Po
Po
Po
Eshte kthyer pergjigje. Nuk eshte marr parasysh.
6
K5
1227
Kerkese per ndihme financiare
21.09.2020
Sektorit te finances
Po
Po
Po
Po
Nuk permbush kriteret.
7
K6
288
Per dhenie “Titull qytetar- nderi”
17.02.2021
Arsim kultura
Po
Po
Po
Po
Nuk eshte vleresuar nga komisioni
8
K7
492
Ndihme financiare
29.03.2021
Sektorit te Finances
Po
Po
Po
Po
VKB Nr. 13, date 30.03.2021
9
K8
731
Propozim “Titull qytetar- nderi”
19.05.2021
Arsim Kultura
Po
Po
PO
VKB Nr. 18, date 27.05.2021
10
K9
1472/1
Shkrese me nje sere problematikash, te dala nga degjesa publike e bere ne date 21.10.2021
03.11.2021
Kryetarit te Bashkise dhe drejtorive ne varesi
Po
Po
Po
Po
Ankes-kerkesat u moren ne shqyrtim dhe nje pjese e tyre u reflektuan ne draft projekt buxhetin e vitti 2022
11
K10
Vendosje barrierash dhe tabelash prane shkolles “Adem Alushi”
03.11.2021
Sektori I sherbimeve publike
Zgjidhur pozitivisht nga sektori perkates
12
K11
Azhornimi I tokave te ndara me ligjin 7501
03.11.2021
Referuar ne drejtorine e bujqesise dhe urbanistikes
Zgjidhur nga sektori perkates
13
K12
Kerkese per rehabilitim te rruges se fshatit
03.11.2021
Referuar ne drejtorine perkatese
Zgjidhur nga sektori perkates
14
K13
1369
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
21.09.2021
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
15
K14
1374
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
21.09.2021
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
16
K15
1398
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
27.09.2021
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
17
K16
1578
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
29.10.2021
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
18
K17
1700
Kerkese per ndihme financiare
17.11.2021
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
19
K18
347
Kerkese per ndihme financiare
21.02.2022
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
20
K19
232
Kerkese per ndihme financiare
03.02.2022
Sektori I finances
Po
Jo
Jo
Nuk permbusheshin kriteret
21
K20
400
Kerkese per toke me qera per 99 vjet
02.03.2022
Sektori I Bujqesise
Refuzuar pasi nuk permbusheshin kriteret
22
K21
401
Kerkese per toke me qera per 99 vjet
02.03.2022
Sektori I Bujqesise
Refuzuar pasi nuk permbusheshin kriteret
23
A2
910
Ankese per zbatim rruge
25.05.2022
Sektori I Urbanistikes dhe Policia bashkiake
Zgjidhur pozitivisht nga sektori perkates
24
K23
1086
Kerkese per ndihme financiare
29.06.2022
Sektori I finances
Po
Nuk permbusheshin kriteret
25
K24
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
18.01.2023
Sektori I finances
Po
Po
Po
Po
VKB Nr. 11 date 28.02.2023
26
K25
Kerkese per ndihme financiare ne rast fatkeqesie
11.02.2023
Sektori I finances
Po
Po
Po
Po
VKB Nr. 14 date 28.02.2023
27
K26
Kerkese per ndihme financiare
14.02.2023
Sektori I finances
Po
Nuk permbusheshin kriteret
28
K27
Kerkese per ambient me qera
22.02.2023
Sektori Juridik
Po
Nuk permbusheshin kriteret
AlbaniaUSA