REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

“Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

1 https://www.memaliaj.gov.al/projekt-vendim-1/
2 https://www.memaliaj.gov.al/projekt-vendim-2/
3 https://www.memaliaj.gov.al/projekt-vendim-3/
4 https://www.memaliaj.gov.al/projekt-vendim-4-2/
5 https://www.memaliaj.gov.al/projekt-vendim-5/

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

AlbaniaUSA